Zaloguj się

Prawo pracy

Formy zatrudnienia - rodzaje.

Data dodania: 28-09-2011

Formy zatrudnienia - rodzaje.

Przed podpisaniem umowy o pracę z przeszłym pracodawcą watro zapoznać się z możliwymi formami zatrudnienia. Sprawdź jaka umowa cywilno - prawna do czego zobowiązuje i która zapewni Ci największe prawa.

 

Umowa na okres próbny 

Zawierana jest najczęściej z początkującym pracownikiem. Minimalizuje ryzyko wyboru niewłaściwej osoby. Podczas okresu próbnego, pracodawca ma szansę weryfikacji umiejętności i posiadanych kwalifikacji. Strony mogą zawrzeć taką umowę jedynie raz, wyjątek stanowi sytuacja związana z objęciem nowego stanowiska. Okres próbny trwa maksymalnie 3 miesiące. Umowa może być rozwiązana przed zakończeniem terminu na jaki obowiązuje za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu trwania umowy: 3 dni robocze jeżeli okres próbny nie przekraczał 2 tygodni, tydzień jeśli okres próbny był dłuższy niż dwa tygodnie, 2 tygodnie jeżeli umowa na okres próbny była zawarta na 3 miesiące.

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Ze względu na bezterminowość, jest najkorzystniejszą formą zatrudnienia dla pracownika ceniącego sobie stabilizację. Zapewnia najbardziej trwałą ochronę stosunku pracy (pracownik zostaje objęty przepisami o charakterze ochronnym zawartymi w kodeksie pracy). Treść umowy obejmuje m.in.: określenie rodzaju pracy, miejsce jej wykonywana, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę następuje w drodze wypowiedzenia, z uzasadnionych powodów. Okres wypowiedzenia (2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące) zależny jest od długości zatrudnienia (odpowiednio: poniżej 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy, co najmniej 3 lata). Niestety nie należy do grona najpowszechniej zawieranych umów.  

 

Umowa o pracę na czas określony

Jedna z najbardziej nadużywanych przez pracodawców form zatrudnienia, ze względu na dużą łatwość jej rozwiązania – rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta. Może być też rozwiązana na skutek porozumienia stron lub za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i przy zawieraniu umowy o pracę strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Zatrudniający nie ma obowiązku uzasadniania decyzji o rozwiązaniu umowy. Czas jej trwania nie jest ograniczony żadnymi przepisami, ale pracodawca może podpisać maksymalne dwie takie umowy z pracownikiem. Trzecia, jest równoznaczna z zatrudnieniem na zasadach umowy na czas nieokreślony. Jednak dopuki obowiązuje ustawa antykryzysowa, pracodawca może zawrzeć dowolną ilość umów o pracę na czas nieokreślony z jednym pracownikiem. Sytuacja ta ma się jedak niebawem zmienić. Pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia po ustaniu stosunku pracy. Mało atrakcyjna forma zatrudnienia dla osób o ugruntowanej pozycji na rynku pracy.

 

Umowa na zastępstwo

Umowa tego typu nie może przekroczyć 3 lat. Wykonywana jest do czasu powrotu zastępowanego pracownika. Jesto to częsta forma zatrudnienia wśród osób wkraczających na rynek pracy, pozwala na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

 

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Jest zatrudnieniem pracowniczym. Rozwiązuje się w momencie wykonania zadania, za porozumieniem stron bądź w drodze zastosowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji.

 

Umowa zlecenie

Jest umową cywilnoprawną, regulowaną przez kodeks cywilny. Przy umowie zleceniu nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności dla zleceniodawcy. Brak ścisłego podporządkowania stanowi dla zleceniobiorcy dużą zaletę. Dopuszczalne jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią, nie ma również obowiązku świadczenia pracy  w określonym miejscu i czasie. Odprowadzanie składek ZUS, uzależnione jest faktu posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczenia. Obie strony mają możliwość wypowiedzenia umowy.

 

Umowa agencyjna

Inaczej można ją nazwać umową pośrednictwa lub przedstawicielstwa. W jej ramach przyjmujący zlecenie zwany w tym przypadku agentem zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu określonego rodzaju umów na rzecz zlecającego lub zawierania tych umów w jego imieniu. Takie umowy zawierają akwizytorzy, agenci ubezpieczeniowi, ale nie tylko. Zleceniobiorca może zarządzać i prowadzić np. sklep, bar, parking czy hotel w ramach umowy agencyjnej, staje się wówczas przedsiębiorcą i może np. zatrudniać pracowników. Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Rozwiązanie umowy bezterminowej może nastąpić z 3-miesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli zasady jej rozwiązania nie zostały określone w umowie. Wynagrodzenie agenta stanowi prowizja, czyli procent od wartości dokonanych przez niego transakcji. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są takie same jak przy umowach zlecenie.

 

Umowa o dzieło

Jest umową cywilnoprawną, regulowaną podobnie jak umowa zlecenie, przez kodeks cywilny. Zgodnie z treścią, wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, zamawiający natomiast do wypłaty wynagrodzenia. Koszt uzyskania przychodu, wynosi minimum 20% , a od umowy nie są odprowadzane składki ZUS, dlatego pod względem finansowym jest to bardzo opłacalna forma zatrudnienia dla obu stron. Istotnym czynnikiem jest to, że pracownik działa samodzielnie, bez kierownictwa, wyznaczonego miejsca i czasu wykonywania pracy. Główną wadą umowy o dzieło jest brak świadczeń socjalnych dotkliwy w przypadku niewypłacalności pracodawcy, choroby czy wypadku.

 

Jeśli zatem nie masz doświadczenia w pracy, prawdopodobnie pierwszą umowę jaką zaproponuje ci pracodawca jest umowa na okres próbny lub umowa na zastępstwo. Często zdarza się, że pracodawcy mówią nowoprzyjętej, młodej osobie że otrzyma umowę zlecenie na okres próbny, co jest równoznaczne ze zwykłą umową zleceniem. Po okresie zapisanym w umowie zleceniu prawdopodobnie pracodawca zaproponuje umowę o pracę lub dalej umowę zlecenie. Umowa o dzieło jest najlepszym rozwiązaniem w pracy freelancera, jednak nie zawiera ona świadczeń socjalnych i innych, przez co jeśli się rozchorujesz, nie otrzymasz wynagrodzenia. Istotną informacją jest również fakt, że nie ma przeszkód przed podpisaniem kilku umów jednocześnie, jednak etyka biznesu mówi aby poinformować wszystkich swoich pracodawców o zobowiązaniach z ramienia innych umów!

 

MG

lista aktualności
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: