Zaloguj się

Test IQ online

Test na inteligencję

Chcesz poznać swój poziom intelektualny oraz typ inteligencji?

 

Wypełnij test IQ oparty na modelu teoretycznym inteligencji H. Gardner’a. W swojej teorii  wyróżnił on 7 typów zdolności umysłowych. W naszym teście zastosowane zostały 3 z nich odnoszące się ściśle do zdolności intelektualnych:

 

 1. Inteligencja językowa
 2. Inteligencja logiczno – matematyczna
 3. Inteligencja przestrzenna

 

Uzyskany wynik pozwala uzyskać informację o poziomie intelektualnym użytkownika w każdym z trzech typów inteligencji oraz jego ogólny poziom inteligencji. Test składa się z 3 skal, do każdej z nich ułożone są odpowiednie pytania. W zależności od posiadanych zdolności można uzyskać wysokie wyniki na każdej z nich lub tez wyniki te mogą być zróżnicowane. Czyli dla każdej skali możesz uzyskać niski wskaźnik inteligencji, średni wskaźnik inteligencji oraz wysoki wskaźnik inteligencji.

 

Opracowanie testu: mgr Piotr Pudło

Przewidywany czas wykonania: 45 min

Liczba pytań: 45


Test dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników

Co bada ten test?

 

Test ten oparty jest na zaproponowanej w 1983 r. przez Howarda Gardnera teorii inteligencji wielorakich. Spośród  siedmiu wyszczególnionych przez autora typów inteligencji w naszym teście zostały wybrane 3 typy odnoszące się ściśle do zdolności intelektualnych:

 

 1. Inteligencja językowa
 2. Inteligencja logiczno – matematyczna
 3. Inteligencja przestrzenna

 

Uzyskany wynik pozwala uzyskać informację o poziomie intelektualnym użytkownika w każdym z trzech typów inteligencji. Test składa się z 3 skal, do każdej z nich ułożone są odpowiednie pytania. W zależności od posiadanych zdolności można uzyskać wysokie wyniki na każdej z nich lub tez wyniki te mogą być zróżnicowane. Czyli dla każdej skali możesz uzyskać niski wskaźnik inteligencji, średni wskaźnik inteligencji oraz wysoki wskaźnik inteligencji.

 

W jaki sposób wypełnić test?

 

Aby dobrze wypełnić test należy zapewnić sobie optymalne warunki pracy. Najlepiej jest go wypełniać w spokojnym, wyciszonym miejscu pozwalającym na koncentrację i skupienie. Złe warunki zewnętrzne (hałas, przeszkadzający inni ludzie) sprawią, że wyniki testu będą gorsze.

Maksymalny czas wypełniania testu wynosi 45 minut.

W celu uzyskania wyniku odnoszącego się do danej grupy osób należy podać wiek i płeć.

 

Czym jest inteligencja?

 

Inteligencja jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów ludzkiej psychiki w szerokim gronie społecznym i równocześnie jest pojęciem, które trudno jest jednoznacznie zdefiniować. Początkowe badania nad inteligencją odnosiły się głównie do diagnozy opóźnienia w rozwoju umysłowym i do zdolności umysłowych, operacji intelektualnych oraz zdolności do przystosowania się do środowiska. Dalsze badania doprowadziły badaczy do wniosków, iż być może inteligencja to bardziej złożone zjawisko składające się z wielu różnych elementów. Klasyk badań nad inteligencją Charles Spearman wyróżnił 2 typy inteligencji: naczelna zdolność intelektualna (czynnik g) oraz zdolności specjalne (czynnik s). Teorię Spermana rozwiną Raymond Cattel określając, iż czynnik g można podzielić na: inteligencję płynną (zdolność do dostrzegania złożonych relacji między symbolami i wykonywania manipulacji na symbolach) oraz skrystalizowaną (dysponowanie wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danym kontekście kulturowym). Teorie te zakładają, że istnieje jedna inteligencja i jeden wskaźnik określający całość zdolności intelektualnych danej osoby. Alternatywą do powyższych teorii są założenia Lousi’a Thurstone’a, który założył, że nie ma jednej inteligencji, lecz istnieje wiele jednakowo ważnych zdolności intelektualnych. W wyniku analiz bada wyszczególnił 7 zdolności umysłowych:

 

 1. Rozumienie słów – rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność definiowania słów;
 2. Płynność słowna – łatwość i szybkość generowania słów oraz właściwego ich użycia.
 3. Zdolności liczbowe – łatwość i umiejętność wykonywania operacji arytmetycznych
 4. Zdolności przestrzenne – zdolność do przekształcania w wyobraźni figur i kształtów oraz zdolność do spostrzegania układów przestrzennych
 5. Zdolności rozumowania – rozumowanie indukcyjne
 6. Pamięć – zdolność do odtwarzania mechanicznie zapamiętanego materiału
 7. Szybkość spostrzegania – zdolność do rozpoznawania obiektów i szybkość spostrzegania podobieństwa i różnic między nimi.

 

Całkowicie odmienny, od powyższych poglądów na inteligencję, zaproponował Howard Gardner. Zaproponował rozwiązanie, iż w celu zbadania natury inteligencji należy przyjrzeć się jak ludzie rozwijają ważne z punktu widzenia codziennego życia umiejętności. Badacz ten zaproponował rozwiązanie, iż nie ma jednej inteligencji lecz jest ich wiele odnoszących się do różnych właściwości. Inteligencje wyszczególnione przez Gardnera to:

 

 1. Inteligencja językowa
 2. Inteligencja logiczno – matematyczna
 3. Inteligencja przestrzenna
 4. Inteligencja muzyczna
 5. Inteligencja cielesno – kinestetyczna
 6. Inteligencja interpersonalna
 7. Inteligencja intrapersonalna

 

Podsumowując, inteligencja definiowana jest tutaj jako „Konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność wykonywania zadań lub rozwiązywania problemów wymagających typowo ludzkich procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku specyficznego dla jednostki oddziaływania miedzy genotypem a środowiskiem” (Strealu 2009, s. 68).

 

 

Co to jest iloraz inteligencji?

 

Pojęcie ilorazu inteligencji oparte jest na złożeniu, iż jest to właściwość psychiczna rozwijająca się wraz z wiekiem. Oznacza to, iż w danym okresie życia powinniśmy charakteryzować się określonym poziomem inteligencji. Powyższy wywód wskazuje, iż iloraz inteligencji wyraża się następującym wzorem:

 

 

Jeśli 10 letnie dziecko rozwiązałoby zadania testu odpowiadające wiekowi 5 lat (czyli wiek umysłowy = 5 rok), uzyskałoby w teście inteligencji wynik IQ= 5/10 x100 = 50. Natomiast dziecko 12-letnie, które rozwiązałoby zadania testu odpowiadające wiekowi 11 lat, uzyskałoby wynik IQ=11/12x100 = 92. Z kolei osoba, które rozwiązałaby zadania testowe odpowiadające dokładnie jego wiekowi życia, uzyskałoby zawsze wynik 100. Dzięki temu wyniki IQ wyrażone zostały na skali, gdzie wartości powyżej 100 oznaczają przyspieszenie, natomiast wyniki niższe od 100 oznaczają opóźnienie rozwoju umysłowego w stosunku do wieku życia. W zależności konstrukcji testu określone zostają szczegółowo normy dla poszczególnych grup wiekowych dzięki czemu można obliczyć IQ dla danej osoby.

 

Bibliografia

 1. Cattel Raymond, “Abilities: Their structure, growth, and action”, Houghton Mifflin, Boston, 1971
 2. Eysenck Hans, “Sprawdź swoją inteligencję”, Dobrucki Malicki DMS, Otwock 1992
 3. Gardner Howard, “Multiple Intelligences: The Theory of Multiple Intelligences”, Basic Books, New York, 1983
 4. Lauster Peter, „Sprawdź swoją inteligencję. Zbiór testów”, Wydawnictwo WAB, Warszawa 1995
 5. Nęcka Edward, „Inteligencja” (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, T2, red. Jan Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004
 6. Siewert Horst, „Testy inteligencji”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2000
 7. Spearman Charles, “The abilities of Man”, Macmillan, London, 1927
 8. Strelau Jan, „Psychologia różnic indywidualnych”, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009
   
Zobacz więcej
Subskrybuj RSS


Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetoweLogo Transferuj.pl

 

loga ue

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Copyright © HR System 2010 - 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: